Đại sứ quán Australia
Việt Nam

Các dịch vụ khác

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Quay trở lại Úc

Công dân Úc ở nước ngoài

Các Dịch vụ Quốc tế của Centrelink

 • Thông tin về những dịch vụ của Centrelink cung cấp khi quý vị ở nước ngoài, xin vui lòng ấn vào đây.

Bầu cử

THÔNG BÁO VỀ TRƯNG CẦU DÂN BIỂU VÀ BẨU CỬ CHÍNH PHỦ TIỂU BANG QUEENSLAND 2016
 1. Trưng cầu dân biểu tiểu bang Queensland 2016

  Người dân Queensland sẽ hoặc đang ở ngoài Queensland vào ngày bỏ phiếu trưng cầu dân biểu có thể bỏ phiếu trước từ ngày thứ Hai, 07 tháng 03 đến thứ Sáu, ngày 18 tháng 03 năm 2016 tại Cao ủy Úc ở Papua New Guinea, Cao ủy Úc tại Singapore, Văn phòng Thương Mại và Đầu tư của Queensland tại London, Hong Kong và Đài Loan. Xin vui lòng truy cập vào trang web http://www.ecq.qld.gov.au/elections/2016-state-referendum/information-for-electors để biết thêm thông tin về địa chỉ và giờ mở cửa của những địa điểm trên.

 2. Bầu của chính phủ địa phương 2016

  Người dân Queensland không thể tham gia bỏ phiếu trực tiếp cho kỳ bầu của của chính phủ địa phương năm 2016 khi đang ở nước ngoài. Quý vị cần nộp hồ sơ xin bỏ phiếu qua đường bưu điện với Ủy ban bầu cử Queensland để nhận được phiếu bầu cử và gửi lại trực tiếp cho Ủy ban Bầu cử Queensland. Tất cả hồ sơ xin bầu cử qua đường bưu điện cần được nhận bởi Ủy ban bầu cử Queensland trước 07 giờ tối ngày thứ Tư, 16 tháng 03 năm 2016. Phiếu bầu cử sau khi đã hoàn tất phải được nhận bởi cán bộ phụ trách bầu cử trước khi hết giờ làm việc của ngày thứ 10 sau ngày bỏ phiếu (Thứ Ba, ngày 29 tháng Ba).

  Hồ sơ xin bỏ phiếu qua đường bưu điện

  Người dân Queensland có thể nộp hồ sơ xin bỏ phiếu qua đường bưu điện bằng những cách sau:

•     Bưu điện: Gửi bản hồ sơ xin bỏ phiếu qua đường bưu điện tới Ủy Ban Bầu Cử Queensland, GPO Box 1393, Brisbane, QLD 4001.

•     Scan and email – cpv@ecq.qld.gov.au.

•     Fax - +61 7 3036 5770.

          Để biết thêm thông tin về Bầu cử Chính phủ và Trưng cầu dân biểu 2016, xin vui lòng truy cập website của Ủy ban Bầu cử Queensland

          http://www.ecq.qld.gov.au/.

Các thông tin liên quan: