Đại sứ quán Australia
Việt Nam

Giới thiệu về Đại sứ quán

Đại sứ quán Ôxtrâylia tại Việt Nam

Ngài Craig Chittick, Đại sứ Ôxtrâylia tại Việt Nam 

Tổng lãnh sự Ôxtrâylia tại thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ và số liên lạc của Đại sứ quán
Địa chỉ và số liên lạc của Lãnh sự quán


Giờ mở cửa

Hà Nội

Đại sứ quán: 08:30 – 12:00 và 13:00 – 17:00 thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ

Văn phòng Thị thực: 08:30 – 12:00 thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ

 

Thành phố Hồ Chí Minh


Tổng lãnh sự quán: 08:30 – 12:00 và 13:00 – 17:00 thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ

Văn phòng Thị thực: 09:00 – 12:00 thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ

 

 

 

Các ngày lễ năm 2016